The film was filmed over three years across the islands of Scotland's Outer Hebrides, on land and on the water. 

Below are a few of the images from the film. 

~

Chaidh am film fhilmeadh thar trì bliadhna air feadh eileanan Innse Gall, air tìr agus air an uisge. 

Chithear cuid de na h-ìomhaighean bhon fhilm gu h-ìosal.