Director Alastair Cole takes a cinematic journey into the past and present of the Outer Hebrides, mixing voices, stories and songs from the mid-20th century with images of island life today and original music by Aidan O’Rourke.

~

Tha an stiùiriche, Alastair Cole, a’ toirt turas dealbhach tro Innse Gall bho na làithean a dh’fhalbh gus an latha an-diugh, a’ measgachadh guthan, sgeulachdan agus òrain bho mheadhan na 20mh linn le ìomhaighean de bheatha nan eilean san latha an-diugh agus ceòl ùr le Aidan O’Rourke.